Search

165 millioner for å sette fart på den grønne omstillingen på Vestlandet

Updated: Nov 16, 2021


Siren Sundland, konserndirektør i Sparebanken Vest og styreleder i Agenda Vestlandet


Vestlandsmeldingen forteller oss at det er på Vestlandet omstillingen til en grønnere økonomi vil merkes mest. Vestlandet står midt i sitt viktigste kappløp. - Det handler om å vinne kampen om de nye verdikjedene. Den kampen står vi sammen om på Vestlandet, derfor satser vi så sterkt på grønn omstilling, sier Siren Sundland, konserndirektør i Sparebanken Vest og styreleder i Agenda Vestlandet.


Skal Norge lykkes, må Vestlandet lykkes

Takket være vannkraften har Norge et bedre utgangspunkt for det grønne skiftet enn

de fleste andre land. Samtidig er mye av velferden vår knyttet opp til det fossile. Skal det høye velferdsnivået videreføres når aktiviteten på sokkelen avtar, må vi skape nye grønne arbeidsplasser.


- Vestlandet spiller en avgjørende rolle i dette skiftet. Vi vestlendinger har den skapertrangen og omstillingsviljen som må til. Vi har modne næringsklynger, verdensledende maritim teknologi, og en rik tilgang på naturressurser. Det gir oss troen på at Vestlandet fortsatt skal være Norges grønne vekstmotor. Derfor har Sparebanken Vest gjennom Agenda Vestlandet brukt 165 millioner på det vi har kalt Vestlandet 2.0, sier Sundland.


Stiftelsen fikk i 2019 tilført 300 millioner kroner fra overskuddet fra Sparebanken Vest, såkalte allmennyttige midler. Sparebanken Vest har siden oppstarten i 1823 gitt deler av overskuddet tilbake til samfunnet. – Vi er ikke er en aksjebank, derfor har vi de siste ti årene delt ut over en milliard i støtte til små og store prosjekt til beste for oss alle oss her på Vestlandet, forklarer Sundland.


- Bredden i de innvilgede søknadene, fra grønne industrieventyr til læringssentre for unge, bygger opp under det vi tror på: En sterkt regional satsing på tvers av verdikjeder og næringer. Vi skal være en drivkraft for det grønne skiftet på Vestlandet, sier Sundland.


Fra oppsirkuleringsprosjekter til nye læringssentre

Kan du se for deg en gammel oljerigg bli til et nytt næringsbygg? Det kan Nordic Circles. Selskapet har ambisjoner om å starte et nytt norsk industrieventyr, og skal gjenbruke materialer fra skip og rigger i nye kontorbygg og lagerhaller. Forretningsmodellen bidrar ikke bare til at færre konstruksjoner sendes over halve kloden til opphugging. Den åpner også opp for kraftige utslippskutt i byggenæringen, som i dag står for 40 prosent av de globale utslippene.


Lokalt gjenbruk og oppsirkulering skaper grobunn for flere grønne arbeidsplasser på Vestlandet. Derfor støttet vi Nordic Circles med 20 millioner kroner i 2020.

I Vestlandsmeldingen 2020 ble det identifisert fire næringer med særlig betydning for omstillingen til lavutslippssamfunnet: Sjømatnæringen, maritim næring, prosessindustrien og fornybarnæringen. Analysen viste at et taktskifte i omstillingen av disse næringene på Vestlandet kan bety 80 000 nye arbeidsplasser på landsbasis. 31 500 av disse arbeidsplassene vil komme på Vestlandet, og den gjennomsnittlige sysselsettingseffekten vil være 80 prosent større på Vestlandet enn på Østlandet.


Agenda Vestlandet har støtte flere aktører som bidrar til vekst i disse næringene. Blant annet GCE Ocean Technology, Greenspot Mongstad og Norwegian Cognitive Center med til sammen 16 millioner kroner.


Norwegian Cognitive Center har ambisjoner om å utvikle løsninger innen kunstig intelligens på høyt internasjonalt nivå, og er en viktig drivkraft bak både omstilling og konkurransekraft på tvers av våre strategisk viktige næringer.


For å sette fart på omstillingen må vi også legge til rette for kreativitet og skaperglede blant de unge. I 2020 støttet vi derfor Ungt Entreprenørskap og det nye vitensenteret ViteMeir med til sammen 5 millioner kroner. ViteMeir blir et læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi, og skal samlokaliseres med nasjonal linje for transport og logistikk ved Sogndal videregående skole. Det vil skape en ny arena for samhandling mellom unge mennesker og lokalt næringsliv. Senteret åpner dørene i november 2021.