Search

Full fart for IKM Gruppen


Foto: IKM Elektro

Rekordhøy eksport øker aktivitetsnivået hos leverandører til olje og gass-industrien, og IKM Gruppen opplever både økt aktivitet og forbedrede utsikter. Det styrker konsernets satsing innen både eksisterende virksomhet og nye forretningsområder.


– Vi opplever et godt og stabilt marked for våre tjenester med god aktivitet. Det forventer jeg vil fortsette inn i en hektisk sommer, siden vi har en del arbeid som har blitt skjøvet frem i tid som følge av Covid-19. Aktivitetsnivået vil holde seg godt gjennom året, og også ut neste vinter.


Det sier Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen. Konsernet har mer enn 2.300 ansatte og hadde en omsetning på 4,5 milliarder i 2021. IKM Gruppens selskaper leverer i all hovedsak vedlikeholdstjenester, der offshore-industrien er den største kunden.


Rekord i gasseksport Norsk gasseksport når nye høyder, og i desember alene var salgsverdien på rekordhøye 95 milliarder kroner. Det gjorde eksporten av gass om lag tre ganger mer verdt enn olje og dobbelt så mye verdt som hele fastlandseksporten ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.


– Økt etterspørsel etter energi i Europa i kombinasjon med redusert tilbud gjør at vi får rekordhøye priser på gass. Da blir verdien på norsk naturgass og vannkraft svært verdifull, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities.


– Dette bildet tror vi vil holde seg all den tid den nye gassrørledningen fra Russland til Europa tidligst kommer i gang til høsten, samtidig som atomkraft stenges ned. Europas gasslagre er også på lavere nivåer enn normalt og det er nok ønskelig å fylle disse opp gjennom sommeren. I sum tilsier dette at det er høyst sannsynlig med et høyt prisnivå i store deler av 2022, sier Slyngstadli.


Tidenes handelsoverskudd

Ragnhild Janbu Fresvik, leder for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest

De høye råvareprisene på eksport av olje, gass og kraft, som alle steg betydelig gjennom høsten, sammen med økte priser på eksport av fisk og metaller, bidro til tidenes største norske handelsoverskudd på 531 milliarder kroner for 2021. Olje og gass stod for hele 60 prosent av vareeksporten, opp fra 42 prosent i 2020.


– Det er naturlig nok veldig bra for aktiviteten i norsk økonomi at råvareprisene på våre eksportprodukter vokser mer enn prisene på varene vi importerer. For Vestlandet som en region, som har store selskaper og betydelig leverandørindustri innen olje og gass, prosessindustri og fisk, gir dette utslag i både økte resultater og forventninger fremover, forklarer Ragnhild Janbu Fresvik, leder for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest.


I Vestlandsindeksen for fjerde kvartal 2021 opplever bedriftene som har over halvparten av sin omsetning knyttet til olje og gass, bedre resultater enn alle de spurte i undersøkelsen. Olje og gass-bedriftene er også gjennomgående mer positive til utsiktene til aktivitet fremover.

– Med både økt aktivitet og gode utsikter, styrkes industriens utviklingsmuligheter. Det er viktig for Norge at vår desidert største næring har muskler til å satse på nye områder og utvikle ny industri som vi vet er helt nødvendig. Samtidig er det viktig at vi ikke skyver den omstillingen og de nye satsingene som er i gang, ut i tid, påpeker Fresvik.


– Et godt marked Den største utfordringen for Ståle Kyllingstad og IKM Gruppen er for øyeblikket innen logistikk og planlegging. I Vestlandsindeksen oppgir rundt én av tre vestlandsbedrifter utfordringer med tilgang på råvarer eller andre produkter. Det er et bilde Kyllingstad også ser innenfor olje og gass.

– Det er lengre ledetid på enkelte deler, og innkjøpskostnadene har økt. I tillegg er det noe mangel på enkeltkompetanse og ressurser fra utlandet, både hos oss og kundene våre. Det er per i dag ikke et stort problem, men summen av dette gjør at prosjekter drar noe mer ut i tid og gjør planleggingen litt mer krevende. Det øker også utsalgsprisene, påpeker Kyllingstad.


Godt posisjonert for det grønne skiftet Selv med økt aktivitet og økte utsalgspriser i selskapets tradisjonelle virksomhet, er det ingen endringer i satsningene konsernet gjør innen nye forretningsområder.

IKM Gruppens kjernekompetanse gjør at de besitter nøkkelkompetanse innen flere segmenter som er sentrale for det grønne skiftet.


Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen

– Både kjernekompetansen, og de løsningene vi over tid har bygget opp, er relevant for det som nå skjer og vil skje fremover innen hydrogen, ammoniakk, karbonfangst og -lagring, og både bunnfast og flytende havvind. I tillegg er områder som grønne mineraler noe som vi tror kommer, om enn litt lenger frem i tid, sier Kyllingstad.

Kyllingstad er ikke bekymret for at økte priser og styrkede utsikter vil forringe eller skyve satsingene på nye områder. Det samme gjelder dersom EU beslutter å definere gass som bærekraft i taksonomien som er under utarbeidelse.


– For oss har det ingen sammenheng. Det vi ser på etterspørselssiden med gass er en realitetsorientering om et energibehov, og det vil nok først og fremst forlenge levetiden til gass som energikilde. De andre, nye områdene er under utvikling uavhengig av det, og vi verken reduserer eller gjør andre endringer i disse satsningene. Om noe, så vil det vi nå ser øke satsningene, avslutter Kyllingstad.