Search

Myndighetene må gi klarere retningslinjer

Politisk vilje på tvers av landegrenser og kontinenter er en forutsetning for å legge til rette for global grønn vekst. Mange land og regioner er allerede i gang – eksempelvis har EU nylig foreslått en ny omstillingsplan – the European Green Deal – for å nå målet om karbonnøytralitet innen 2050.Men hvordan kan vi i Norge og på Vestlandet bidra til at vi skal klare å skape disse nye arbeidsplassene og øke verdiskapingen? Vestlandsmeldingen peker på følgende tiltak som norske myndigheter bør iverksette:

  • gå foran i det internasjonale samarbeidet for å sikre høye karbonpriser

  • gi klarere retningslinjer som kan gi bedriftene trygghet til å investere i teknologi

  • gjøre det attraktivt for å drive med forskning på klimateknologi

  • bidra med finansielle støtteordninger som legger til rette for storskala og lønnsomhet