Search

Omsetningshopp i eksportnæringene

De fire næringene som er analysert i Vestlandsmeldingen har alle stort potensial i fremtidens lavutslippssamfunn. Det som er felles for næringene er at de har høy produktivitet, de eksporterer mye og har gode muligheter for å kutte utslipp.


SJØMATNÆRINGEN har et enormt potensial i fremtidens klimavennlige næringsliv. Bruk av ny og bedre teknologi vil kostnadseffektivisere produksjonen og større klimafokus vil øke etterspørsel etter fisk som proteinkilde. 


MARITIM NÆRING har muligheter for utvikling innen elektrifisering og alternative drivstoffkilder. Digitalisering og kunstig intelligens er viktige faktorer de neste årene.

PROSESSINDUSTRIEN på Vestlandet er svært energieffektiv i forhold til internasjonale konkurrenter, tilbyr innovative materialer og har en teknologisatsing som har potensial for å bli et næringsgrunnlag i seg selv.

FORNYBARNÆRINGEN har stort markedspotensial innen kompetanseoverføring fra olje- og gassektoren. Den voksende internasjonale porteføljen innen havvind og EUs klima- og energipolitikk gir et stort regionalt markedspotensial for norsk fastlandsindustri.MYNDIGHETENE MÅ GI KLARERE RETNINGSLINJER


Politisk vilje på tvers av landegrenser og kontinenter er en forutsetning for å legge til rette for global grønn vekst. Mange land og regioner er allerede i gang – eksempelvis har EU nylig foreslått en ny omstillingsplan – the European Green Deal – for å nå målet om karbonnøytralitet innen 2050.  


Men hvordan kan vi i Norge og på Vestlandet bidra til at vi skal klare å skape disse nye arbeidsplassene og øke verdiskapingen? Vestlandsmeldingen peker på følgende tiltak som norske myndigheter bør iverksette:

  • gå foran i det internasjonale samarbeidet for å sikre høye karbonpriser

  • gi klarere retningslinjer som kan gi bedriftene trygghet til å investere i teknologi

  • gjøre det attraktivt for å drive med forskning på klimateknologi

  • bidra med finansielle støtteordninger som legger til rette for storskala og lønnsomhet