Search

Vestlandsindeksen viser: vestlandsbedrifter aukar prisane


Pandemien gjer at 4 av 10 bedrifter på Vestlandet har utfordringar med å få tak i råvarer og produkt som dei treng. Halvparten av desse har sett seg nøydde til å auke utsalsprisane til kundane som følgje av dette.


– Forseinkingar i verdikjedane er ei problemstilling som treff veldig mange av bedriftene her i vest. Det er få næringar som ikkje meldar at dei har problem med dette i det heile teke, seier Ragnhild Fresvik, konsernsjef for bedriftsmarknad i Sparebanken Vest.


Årsaka til verdikjedeproblema verkar å vere lik for dei fleste, viser Vestlandsindeksen for 4. kvartal 2021.


– Nokre av næringane opplev ei auke i etterspurnaden og har problem med å levere – som til dømes trelast- og elektronikkbransjane. Det er likevel først og fremst utfordringane med å få tak i nok varer og logistikk som ligg bak resultata frå Vestlandsindeksen, seier Fresvik.


Effektane kjem til å vare

Nytt frå førre Vestlandsindeks, er at verdikjedeutfordringane dessverre ikkje er eit forbigåande fenomen. Bedriftene svarar at dei kjem til å slite med effektane av dette i lang tid.


– Vestlandsbedriftene forventar at desse utfordringane vil normalisere seg i laupet av 2023. Då dei fekk same spørsmål for tre månader sidan, var svaret frå dei fleste at dei venta at utfordringane ville vere over i 2022, seier Kjetil Benson, leiar for Markets i Sparebanken Vest.


Det at vestlandsbedriftene ikkje får tak i nok varar har ei kostnadsside, fortset Ragnhild Fresvik.


– Det vi ser no i Vestlandsindeksen, er at ein av to bedrifter som oppgjer at dei har verdikjedeproblem, aukar prisane sine som ein konsekvens av dette. Dette vil treffe oss som forbrukarar, men samtidig bidra til at lønsemda i desse bedriftene blir opprettheldt, seier ho.


IKM Gruppen aukar utsalsprisaneDet er eit klart fleirtal av bedrifter i næringane industri, kraft og oljeutvinning, bygg- og anleggsverksemder blant dei som har auka utsalsprisane til kundane. Eit av selskapa som har logistikkproblem, og som aukar utsalsprisane, er IKM Gruppen, som har hovudkontor i Sola.


– Det er lengre ledetid på enkelte delar, og innkjøpskostnadane har auka. I tillegg er det ein mangel på enkeltkompetanse og ressursar frå utlandet, både hos oss og kundane våre. Det er per i dag ikkje et stort problem, men summen av det gjer at prosjekter drar meir ut i tid og gjer planlegginga litt meir krevjande. Det aukar også utsalsprisane, seier Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen.


Les meir: Full fart for IKM Gruppen


Resultatindeksen fell på heile VestlandetResultatindeksen viser den økonomiske utviklinga for Vestlandsbedriftene dei siste tre månadene. For det siste kvartalet i 2021 fell indeksen frå 63 til 62 poeng. Indeksen ligg framleis 7 poeng over same tid i fjor og er fortsett over det historiske gjennomsnittet på 60,7 poeng.


– For inngangen til 2022 er det særleg tre faktorar som skapar uvisse for næringslivet. Smitteoppblomstringa, ein betydeleg auke i energiprisane og ikkje minst den vedvarande utfordringa knytt til det å få tak i nok varer og forseinkingar i verdikjedane, forklarar Fresvik.


Blant dei ulike næringane, er det overnattings- og serveringsnæringa som har størst nedgang i resultatindeksen. Her fell indeksen med heile 13 poeng.

– Denne næringa, som så mange vestlendingar jobbar i, har mått tole mykje under pandemien. No håpar vi på lettar som vil gi ein boost og ei auke i aktivitetsnivået, seier Fresvik.


Olje- og gassverksemder har høgare forventningar

For fjerde kvartal viser forventningsindeksen ein nedgang frå 66 til 63 poeng, som er under det historiske gjennomsnittet på 64 poeng.


Bildetekst: Sjå vår konserndirektør for bedriftsmarknaden, Ragnhild Fresvik, og Kjetil Benson, leiar for Markets, diskutere siste Vestlandsindeks.


– Bedriftene er litt mindre positive enn dei var i haust, men dei er framleis positive. Vi må ikkje gløyme at 2022 er forventa å vere eit vekstår for vestnorsk næringsliv. Gjeninnhentinga vil føre til vekst i investeringane, og vi har også ein god arbeidsmarknad. Eg ser lyst på 2022 på vegne av våre kundar, seier konserndirektøren.For verksemder som har meir enn 50 prosent av omsetninga si knytt til olje- og gassektoren, er forventningsindeksen betydeleg høgare enn for dei som ikkje har det – heile 7 poeng høgare.


– Det er fleire ting som påverkar dette – mellom anna at prisen på olje og gass i norske kroner er rekordhøg. Gasskrisa som vi ser i Europa no, drar den norske oljebransjen veldig godt nytte av, seier Kjetil Benson.


Last ned og les meir om siste Vestlandsindeks på spv.no